TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 

PENTRU PARTICIPAREA LA COMPETIȚIILE ABIFF 

Valabil la data de 01.09.2020

1. Organizatorul Competițiilor și Regulament

1.1 Organizatorul competiției este ABI Fundaţie (denumită în continuare „Organizatorul” sau ”ABIFF”), o fundație românească, cu sediul social în  România, Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 21, adoptă următorii Termeni și Condiții (denumit în continuare „Regulamentul”). Prin efectuarea unei înregistrări la oricare dintre concursurile organizate de ABIFF prin intermediul acestui site web (https://abiff.ro/) sau în orice alt mod, fiecare persoană (fizică sau juridică) ESTE DE ACORD și CONSIMTE la TERMENII ŞI CONDIŢIILE, stabilite în întregime sau încorporate prin referințǎ, de mai jos. Toate trimiterile la „Concurs” se referă la orice secțiune a concursului organizat de ABIFF și generic la toate acestea.

1.2 Participanții la concurs sunt obligați să respecte Termenii și Condițiile prezentului Regulament. Un „Participant” poate fi orice persoană fizică (de orice naționalitate sau reședință obișnuită), organism corporativ sau asociație neîncorporată (atunci când tranzacționează sub un nume distinct) în orice modalitate sau oriunde este organizată, care transmite un material artistic sau cerere de înregistrare ce urmează să fie luată în considerare pentru orice concurs organizat de ABIFF prin orice mijloace, inclusiv electronic prin intermediul site-ului  https://abiff.ro/.

1.3 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei părți interesate și Participanților și poate fi consultat la adresa https://abiff.ro/, în secțiunea  dedicată Concursurilor sau dedicată fiecărui Concurs în parte.

1.4 Regulamentul constă în norme și condiții generale care se aplică Competițiilor și este aplicabil împreună cu normele specifice care reglementează desfășurarea fiecărui Concurs în parte, astfel cum sunt enumerate la articolul 3.

1.5 Concursul este organizat și are loc pe teritoriul României.

1.6 Prin depunerea unei cereri de înscriere pentru Concurs, Participanții sunt de acord cu toţi termenii și toate condițiile din prezentul Regulament.

2. Durata de desfășurare a Competițiilor

2.1 Concursul are loc între 01.10.2020 și 31.04.2021  (denumită în continuare „perioada de desfășurare”), în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament, cu excepția cazului în care se menționează altfel în normele speciale publicate cu privire la o anumită secțiune.

3. Reguli generale pentru participare

3.1 Concursul constă într-un număr de 11  „concursuri” individuale sau „concursuri” separate.

3.2 Fiecare Concurs de premii listat are un set individual de reguli care trebuie îndeplinite de fiecare Participant înscris, ce constau în termeni de înregistrare, condiții specifice pentru materialul înscris și condiții personale pentru Participanți.  Fiecare set de norme se integreazǎ prin referinţǎ.

3.3 Sunt eligibile pentru participarea toate persoanele fizice, indiferent de vârstă și cetățenie sau reședință, care s-au înregistrat și au transmis materialele, conform cerințelor de mai jos.

3.4 Persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani trebuie să obțină consimțământul prealabil al tutorelui legal pentru a se înregistra în Concurs și (la cerere) trebuie să furnizeze suficiente dovezi pentru a demonstra existența acestui consimțământ.

3.5 Un Participant poate transmite materiale pentru fiecare concurs individual, fără a lua în considerare numărul de înregistrări, precum și numărul de materiale. Fiecare înregistrare trebuie să conțină doar un singur material prezentat. [Un participant poate transmite o singură înregistrare într-o singură secțiune a Concursului, cu excepția cazului în care se specifică altfel]

3.6 Conținutul materialelor introduse în secțiuni individuale poate consta în: desene, materiale video sau audio-video, etc., după cum este specificat în cadrul fiecărei secțiuni de concurs. Tipurile de materiale care pot fi înscrise în Concurs sunt:

  • desene în format .jpg, dimensiune A4;
  • fişiere audio format mp3;
  • mov / mp4, encoder h264, max. 20000 kbps constant bit rate, rezoluția ideală 1080p (1920×1080) și sunet: AAC 48kHz / 16bit;
  • scenarii în format fadein sau echivalent;
  • subtitrǎri în format word: .doc, .docx

3.7 Fiecare cerere de participare este cu titlu gratuit.

Organizatorul nu percepe taxe de participare.

3.8 În cazul în care înregistrarea unui Participant nu îndeplinește cerințele de înregistrare și/sau cerințele tehnice pentru materialul transmis, Organizatorul își rezervă dreptul fie de a respinge cererea și/sau materialul în mod automat, fie de a contacta Participantul pentru a solicita respectarea regulilor de înscriere.

3.9 Organizatorul își rezervă dreptul de a respinge orice material prezentat care conține automat una sau mai multe dintre următoarele, fără a fi obligat să justifice participanților decizia sa:

prezintă scene de violență sexuală și cruzime;

prezintă scene de încălcare a legii sau orice mod în care aceasta ar putea fi încălcată;

încurajează consumul de droguri, alcool și/sau țigări;

promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială;

are un caracter ofensator, abuziv, indecent, calomnios sau obscen;

poate dăuna unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi;

prezintă personalități publice sau celebrități, într-un mod în care personajul este ușor de identificat într-un mod obiectiv;

prezintă reclame reale sau fictive în lucrare, fie într-un mod clar sau într-o manieră ascunsă;

prezintă orice produs, marcă, nume, siglă sau imagine sau text recunoscut și/sau orice marcă sau simbol care sugerează activitatea unei alte persoane și/sau entități;

același material a fost înregistrat anterior în concurs de către același participant sau de către un alt participant;

pot încălca orice reguli emise de Consiliul Național al Audiovizualului („CNA”) sau poate expune în alt mod Organizatorul sau orice distribuitor sau editor al materialelor la orice sancțiune din partea CNA sau a oricărei alte autorități din cauza conținutului materialelor.

3.10 Participantul este singurul răspunzător și va despăgubi Organizatorul pentru  orice  eventuale dispute privind orice drepturi de proprietate intelectuală, imagine sau drepturi conexe cu privire la materialele înregistrate și pentru corectitudinea tuturor datelor furnizate Organizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date cu caracter personal, consimțământul părinților sau al tutorelui,  declarate în Concurs în scopul participării și validării premiilor în cazul Participanților câștigători. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru descalificarea Participantului  în legătură cu informații transmise eronat  sau insuficient verificate.

4. Cerințe pentru Secțiunile individuale de Concursuri

4.1 Organizatorul poate adopta seturi de reguli separate cu privire la fiecare secțiune a Competiției și le poate publica la deschiderea fiecărei astfel de secțiuni pentru a fi prezentate, iar fiecare astfel de set de reguli va fi considerat încorporat aici prin referință.

5. Desemnarea materialelor câștigătoare

5.1 Câștigătorul fiecărei secțiuni va fi ales după vizionarea fiecărui material prezentat al înregistrărilor eligibile de către un juriu format din membri numiţi în conformitate cu regulile publicate cu privire la secțiunea Concursului respectiv. Componența juriului poate consta în orice persoană considerată de Organizator, la discreția sa absolută, potrivită pentru acest scop și poate include  (dar nu neapărat)  angajați și/sau colaboratori ai Organizatorului sau angajați și/sau colaboratori ai  oricărui Partener al Competiției.

5.2 Fiecare membru al juriului va da o notă separată și independentă pentru fiecare material prezentat pentru concursurile individuale,  în conformitate cu sistemul de clasificare adoptat de juriu în conformitate cu acești Termeni,  iar materialul cu cel mai mare punctaj pentru fiecare concurs individual va fi câștigătorul selectat.

5.3 În caz de egalitate, decizia finală de a nominaliza materialul câștigător pentru fiecare concurs individual va aparține președintelui juriului. În cazul în care un câștigător nu poate fi determinat în conformitate cu aceste reguli, câștigătorul va fi determinat de Organizator la discreția sa absolută.

5.4 Pentru fiecare Concurs, juriul va selecta 1 material câștigător și 5 materiale de rezervă eligibile pentru câștig.

5.5 Fiecare secțiune trebuie să aibă criteriile publicate utilizate pentru orientarea de către juriul secțiunii respective pentru determinarea câștigătorului. Cu toate acestea, juriul fiecărei secțiuni este liber să utilizeze orice alte criterii  (cu excepția cazului în care este ilegal) pentru a determina câștigătorul secțiunii.

5.6 Utilizarea metodelor create pentru a produce un avantaj nedrept pentru unii Participanți conferă Organizatorului dreptul de a descalifica participantul respectiv, fără dreptul la despăgubiri și fără obligația de a îi aduce acest lucru la cunoștință. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii că un Participant se angajează sau încearcă să se implice în mod ilegal sau fraudulos în Concurs, inclusiv, dar fără a se limita la implicarea în orice activitate sau complicitate la aceasta, Organizatorul are dreptul de a lua măsurile corespunzătoare și va avea dreptul de a descalifica acel participant la Campanie, indiferent de rezultatul competiției. Cu toate acestea, descalificarea nu face excepție de la articolul 8.

6. Premiul

6.1 Organizatorul va contacta Participanții Câștigători pe adresele de e-mail furnizate în momentul înscrierii în termen de maximum 24 de ore de la momentul selecției materialelor câștigătoare, pentru a le oferi detalii despre câștig, pentru a confirma identitatea Participantului câștigător și pentru a oferi detalii despre premiu.

6.2 În cazul în care Organizatorul nu va  putea intra în contact direct cu Participanții Câștigători în termen de maximum 24 de ore de la momentul contactării, Participanții vor fi declarați necâștigători, iar următorii Participanți Câștigători vor fi contactați, în ordinea desemnării câștigătoare, dintre materialele alese ca rezervă.

6.3 Organizatorul nu își asumă  responsabilitatea în cazul în care Participanții Câștigători nu răspund la e-mailurile trimise de Organizator din orice motiv sau pentru orice situație în care nu va putea fi contactat în termenele menționate în prezentul Regulament.

6.4 Organizatorul va urmări să efectueze plata premiilor în termen de 24 (douăzeci și patru) de zile de la ceremonia de premiere a unui astfel de premiu,  cu condiția ca participanții câștigători să furnizeze detaliile valide ale contului bancar în timp util, sub rezerva oricărei întârzieri cauzate de plata unui astfel de premiu de către un partener de competiție.

7. Fiscalizarea

7.1 Fiecare Participant va fi singurul răspunzător pentru propriile impozite, astfel cum sunt evaluate de către orice autoritate locală sau străină (inclusiv orice reținere la sursă percepută de o altă țară decât țara sa de reședință fiscală) și se angajează să asigure plata promptă a acestor impozite pe propriile costuri și să despăgubească și să nu facă răspunzator Organizatorul împotriva oricărei creanțe a oricărei autorități fiscale în legătură cu aceste taxe.  Organizatorul își rezervă dreptul (dar nu și obligația) de a reține orice taxe din orice premiu anunțat sau acordat, dacă îi este impus acest lucru în conformitate cu legislația în materie sau orice instrucțiune oficială sau este mai convenabil din punct de vedere comercial sau practic.

8. Proprietatea intelectuală

8.1 Fiecare Participant declară și garantează că deține toate drepturile de autor și drepturile personale cerute de legislația aplicabilă în materie referitoare la materialele transmise și că toate licențele, permisiunile, eliberările și consimțământul necondiționate și suficiente referitoare la aceste materiale au fost obținute anterior transmiterii pentru a permite utilizarea materialelor în modul prevăzut în prezentul document.

8.2 La completarea formularului de înregistrare și transmiterea materialului, participanții declară că opera depusă de aceștia este proprietatea lor intelectuală și garantează că aceasta nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei terțe părți.

8.3 Fiecare Participant garantează Organizatorului și oricăruit Partener al Competiției (care sunt autorizați în mod expres de a-și exercita acest drept direct ca drept al unei terțe părți) împotriva oricărei pierderi ce ar putea fi cauzată de utilizarea materialelor transmise în modul prevăzut în prezentul document.

8.4 Prin participarea la acest Concurs și alegerea de a transmite oricare materiale la oricare secțiune a Concursului, fiecare participant cedeazǎ necondiționat și irevocabil toate drepturile de autor şi toate drepturile conexe cu aceasta, ataşate sau în legǎtura cu lucrarea depusǎ, Organizatorului, în scopuri neexclusive, pentru toate scopurile legitime, inclusiv, dar fǎrǎ a se limita la: informarea publicului, fixarea, distribuirea, închirierea, modificarea/editarea materialelor sau a oricarei alte operaţiuni decise de Organizator, şi prin prezenta consimte irevocabil ca Organizatorul sǎ poatǎ atribui în continuare orice drepturi cedate de cǎtre Participant Partenerilor sǎi, finanţatorilor, distribuitorilor sau editorilor sǎi. Cesiunea drepturilor de autor și a drepturilor conexe va avea loc în momentul și prin efectul transmiterii operei, fără a fi nevoie de formalități suplimentare și fără plata unei remunerații aditionale dobândirii dreptului,  alta decât beneficiul obținut de participant din promovarea potențială a operei și din eligibilitatea de a participa la premiile concursului, astfel cum sunt convenite de Părți ca fiind valoroase, suficiente și adecvate pentru cesiunea convenită prin prezenta. Drepturile atribuite Organizatorului pot fi exercitate în mod liber, fără limitări în timp sau spațiu.

8.5 Obligațiile convenite mai sus la articolul 8.4 se interpretează în fiecare caz ca fiind asumate „în măsura maximă permisă de oricare lege aplicabilă” și sunt interpretate astfel încât să permită eficiența și eficacitatea lor juridică, în mod rezonabil. Participantul și Organizatorul sunt de acord și recunosc că intenția lor comună este de a promova orice lucrare transmisă de un Participant prin acordarea de drepturi suficiente Terților părți pentru a le permite acestora să le utilizeze în propriile materiale promoționale sau să le difuzeze sau să le publice în alt mod, după cum consideră de cuviință. Ca atare, în măsura în care cesiunea convenită mai sus la art. 8.4 nu poate opera din oricare motiv (fie formal, legal sau practic), Participantul și Organizatorul sunt de acord să încheie orice alt acord sau act sau să acorde consimțământul sau permisiunea adițională necesară sau solicitată pentru a pune în aplicare voința lor comună astfel exprimată în prezentul enunț.

9. Modificarea Termenilor și Condițiilor

9.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi în orice moment desfășurarea Competiției, fără drept de compensație, iar orice modificare va intra în vigoare după data la care a fost făcut public prin aceleași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

9.2 Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru cunoașterea de către Participanți a modificărilor care au avut loc în timpul Competiției, atât timp cât acestea sunt afișate pe site-ul Organizatorului. Participantul se angajează să consulte site-ul în mod regulat pentru a se informa cu privire la oricare modificări survenite.

9.3 În cazul în care Competiția este întreruptă sau  suspendată din orice motiv, Organizatorul va oferi premiul Participanților până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

10. Publicitate

10.1 Participarea la Concurs presupune acordul Participanților Câștigători pentru publicarea și utilizarea numelor și imaginilor în mod gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare  și pot fi folosite în orice mod permis sau avut în vedere de Politica de gestionare a datelor cu caracter personal a Organizatorului în vigoare și valabilă în momentul fiecărei utilizări.

11. Plângeri și litigii 

11.1 Orice reclamație legată de Concurs va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată la articolul 1.1. sau prin e-mail la contest@abiff.ro în termen de 10 (zece) zile de la data la care a avut loc evenimentul invocat.

11.2 Orice reclamație trebuie să includă datele de identificare ale participantului, precum și motivele de fapt ale plângerii.

11.3 Orice litigiu între Organizator și Participanții la Concurs va fi soluționat pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, va fi soluționat de instanțele competente din București, România.

Vezi Termeni și Condiții Complete